FAQ

Arantus hjälper entreprenörer att hitta pengar och människor att byta sparande mot delägande i deras företag.

Genom Arantus genomförs investeringar i startup-bolag som har utvärderats grundligt. Det ger en möjlighet för privatpersoner med begränsade medel och utan förkunskaper, att bli delägare i attraktiva uppstartsföretag. Det är en helt ny idé och möjligheten finns inte någon annanstans på marknaden idag.

Entreprenörer som beviljas kapital får coachning och nätverk för att optimera chansen att lyckas. För entreprenören innebär även det stora antalet delägande privatpersoner en möjlig test- och lanseringsmarknad, vilket ytterligare ökar entreprenörens chans att nå framgång. 

Så här gör du:

1. Är du inte redan medlem måste du registrera ditt medlemsskap. Det gör du här  

2. Är du redan medlem, loggar du in här och går sedan till "Mitt konto". Där hittar du instruktioner för hur du skall göra för att sätta in pengar. 

Vi är öppna för att göra investeringar i de flesta branscher så länge bolaget och dess verksamhet är skalbart, d.v.s. har förmågan att expandera.

Vår riskbalanseringsmodell medför att vi gör investeringar i flera branscher.

Exempel på branscher vi investerar i:

Internet och media samt ICT: – olika typer av webbtjänster, bl.a. betalningslösningar, säkerhet, gaming, appar, education technology, enterprise software, Internet of Things.

Cleantech – Miljöteknik: samlingsbegrepp för miljövänliga tekniska lösningar.

Life Science – diagnostik, medicinteknik, bioteknik, diagnosik, e-hälsa

Andra typer av verksamheter kan vara mode, retail och olika typer av franchiselösningar.

I första steget görs en grovgallring. Vi börjar med att välja ut de mest kvalificerade ansökningarna i kontinuerlig dialog med ansökande bolag. Särskilt viktiga är personerna i det kapitalsökande bolaget. De är oftast viktigare än själva affärsidén. Vid utvärderingen anlitas emellanåt externt sakkunniga personer. 

De sökande som klarar grovgallringen får sedan möjligheten att presentera sig och sin idé för entreprenörsrådet. Syftet med presentationen handlar om att entreprenörsrådet bedömer teamet, timing och idé och ställer det mot ansökt kapital och ägarandel. Under presentationen sker ingen förhandling, utan den sökande får tummen upp, eller tummen ner.

När entreprenören har fått tummen upp från entreprenörsrådet kommer entreprenören och Arantus överens om ett avtal för fortsatt samarbete. Därefter genomför Arantus sparare en omröstning ifall investeringen ska genomföras.

I avtalet som skrivs med entreprenören finns milstolpar för när beviljat kapital ska delas ut. Det betyder att vissa delmål ska nås innan kapital överförs. Viktigast av allt är att entreprenören kommer igång så snabbt som möjligt med sin verksamhet. De tre första månaderna är samarbetet mellan oss och entreprenören särskilt intensivt.

Vi använder metoden Lean Startup. Den är särskilt lämplig i tidiga skeden av ett bolags utveckling. Metoden bygger på att löpande trycktesta affärsidén där bolagets tilltänkta kunder görs delaktiga under utvecklingsprocessen. Utgångspunkten är att utvecklingsprocessens tid och kostnad ska minimeras, eftersom man tidigt upptäcker vilka justeringar som måste göras. I synnerhet syftar metoden till att möta marknadens behov. Tillsammans med Lean Startup använder vi Business Model Canvas; ett verktyg som omfattar de centrala delarna i bolagets affärsplan.

Varje bolag får en affärscoach som assisterar entreprenören att nå uppsatta mål och tidplan. Arantus affärscoacher är ofta externt anlitade personer med erfarenhet av entreprenörens bransch.

Alla är välkomna att spara i Arantus, men eftersom det är ett högrisksparande så verkar Arantus vara mest attraktivt för människor som är lite mer benägna att ta risker och är nyfikna på nya spar- och investeringsformer. Genom sparande i Arantus får sparare också bra koll på vad som händer på startup-scenen.

Varje enskild investering har hög risk. Amerikansk statistik visar att cirka 75% av alla investeringar i startups ger lägre avkastning är investerat belopp, och i många av fallen går bolaget i konkurs.

De 25% av bolagen som ger positiv avkastning ska således väga upp för majoriteten som visat sig vara dåliga investeringar.

Statistik visar att amerikanska affärsänglar i genomsnittlig har en avkastning på 160% under en tidsperiod av 3,5 år.

Arantus hoppas att överträffa statistiken, men det finns ingen garanti att vi når viss avkastning, således att genomsnittlig avkastning blir sämre än de amerikanska affärsänglarna.

Nedanstående exempel syftar endast till att förklara hur den totala risken balanseras genom att sprida sparandet över flera bolag jämfört med ett enskil bolag.

Exempel 1: om du investerar i ett enda bolag och statistiken är att 6 av 10 bolag går i konkurs, så är risken 60% att du förlorar dina pengar. Om du å andra sidan investerar i 15 bolag som är helt oberoende (obetingade) av varandra där risken i vardera bolag är att 6 av 10 bolag går i konkurs, så är risken att du förlorar alla dina pengar 0,047%. Observera att detta endast är ett matematiskt exempel för att tydliggöra ett resonemang. Medelvärdet är att 6 av de 15 bolagen kommer att undvika konkurs.

Exempel 2: om chansen är att 2 av 10 bolag ger mycket bra avkastning, så är sannolikheten att du investerar i ett sådant bolag bara 20% om du investerar i ett enda bolag. Om du investerar i 10 bolag så är chansen drygt 89% att du investerar i minst ett sådant framgångsbolag och om du investerar i 20 bolag så är chansen nästan 99% (i genomsnitt kommer du enligt exemplet att vid 20 investeringar hitta 4 framgångsbolag). Observera att även detta endast är matematiska exempel.

Det kan förstås vara så att samtliga bolag drabbas av recession/lågkonjunktur, så eftersom omvärldsfaktorer påverkar är inte bolagen helt oberoende av varandra. Att minska risk innebär även att den potentiella chansen minskar. Att i tidigt skede satsa alla pengar i en högriskstartup som lyckas exceptionellt bra är förstås optimalt, men då är risken vid investeringstillfället väldigt hög.

Varje investering kan vara aktiv upp till fem år. Vissa investeringar kommer att gå i konkurs tidigare än så, andra bolag kommer att ha blivit uppköpta inom ett par, tre år.

Genom att spara i Arantus blir du delägare i ett flertal företag. För att balansera dina risker bör du spara minst 3 år och därefter vänta in resultatet från dina investeringar.

Du väljer själv belopp att spara, från 300 kr per månad. Du kan närsomhelst ändra ditt månadssparbelopp. Du kan även genomföra enskilda insättningar, så länge de årligen uppgår till minst 3 600 kr. 

Entreprenörsrådet består av en mix av personer från olika branscher i olika åldrar. Samtliga är framgångsrika entreprenörer och matchar varandra för att skapa fruktbara diskussioner när ett investeringscase presenteras.

Den främsta drivkraften hos medlemmarna i entreprenörsrådet är att de vill gynna entreprenörskap och att kunna utbyta erfarenheter med varandra. Entreprenörsrådet har även ett ekonomiskt intresse, via en andel av den success fee som Arantus debiterar framgångsrika investeringar.

Anders Varger: civilekonom som har startat flera bolag inom resor, IT och har arbetat som marknadsföringskonsult och nu grundat Arantus.

Mikael Aldestam: har grundat och drivit bolag inom IT: webbkonsulting och webbhosting. Arbetar parallellt med Arantus som expert inom digital marknadsföring.

Arantus är inte tillståndspliktigt och strider heller inte mot gällande lagstiftning enligt (i) lag (2010:751) om betaltjänster (ii) aktiebolagslag (2005:551), (iii) lag (2007:528) om värdepappersmarknad (iii) lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter (iv) lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller liknande lagar eller regleringar. 

När en investering har genomförts så finns inga garantier för avkastning. Bolaget du just investerat i kan gå omkull.

Innan en investering genomförts sitter dina pengar på Arantus klientmedelskonto. De pengarna hålls isär från Arantus operativa verksamhet. Ett syfte med ett klientmedelskonto är att en klient/kund till ett företag inte ska kunna få sina pengar beslagtagna av ett bolags fordringsägare i samband med konkurs/likvidation.

Arantus har även försäkring med skydd mot förmögenhetsbrott (Söderberg & Partners, försäkringsnummer 938306). Det innebär att om dina pengar skulle försvinna genom bedrägeri så blir du ersatt via försäkringen.